Dizertačná práca

Názov:Communication in Radio Networks
Školiteľ:doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
 prof. Leszek A. Gąsieniec (počas pobytu na University of Liverpool)
  
Obhajoba:21.8.2009, PF UPJŠ, Košice, Slovensko
Oponenti:doc. RNDr. Rastislav Královič, PhD. (FMFI UK, Bratislava)
 RNDr. Imrich Vrťo, DrSc. (SAV Bratislava)

Dizertačná práca:

Dizertačná práca vo formáte PDF (13.7 MB, pdf), anglický jazyk
Dizertačná práca vo formáte PostScript (ps) (4.61 MB, ps), anglický jazyk
Dizertačná práca - zazipovaný formát PostScript (1 MB, ps.gz), anglický jazyk

Doplnkové materiály k dizertačnej práci:

Autoreferát k dizertačnej práci (170 kB, pdf), slovenský jazyk
Slidy k obhajobe dizertačnej práce (1.43 MB, pdf), slovenský jazyk

Dizertačná práca bola inšpirovaná a vychádza z mojej diplomovej práce Komunikácia v rádiových sieťach (vedúci práce doc. RNDr. Rastislav Královič, PhD., obhájená v roku 2005 na FMFI UK v Bratislave).

Diplomová práca vo formáte PDF (464 kB, pdf), slovenský jazyk