Špeciálny seminár k bakalárskej práci 2011/2012

Na stránke našej knižnice môžete nájsť smernice k písaniu práce. Nájdete tu aj šablónu, ktorú môžete použiť pre MS-Word. Ak chcete písať prácu v TeXu mali by ste si vzhľad prispôsobiť podľa smernice - oficiálna šablóna neexistuje.

Podmienky na hodnotenie

 • Prezentácia na seminári
 • Napísanie 5 stranového článku
 • Vytvorenie webstránky o bakalárskej práci
 • Dodržanie plánovaného času prezentácie

Účasť všetkých študentov je povinná aj keď neprezentujú. Ospravedlniteľné sú iba vážne zdravotné a vážne rodinné problémy. V prípade neúčasti na vlastnej prezentácii si študent za seba musí nájsť náhradu (výmena s kolegom, ktorý mal prezentovať v neskoršom termíne).

Prezentácie

Prezentácie k prácam budú v nasledovných termínoch:

 • 26.10.2011
 • 9.11.2011
 • 23.11.2011
 • 30.11.2011

V prezentácii sa študent musí vyjadriť k cieľom práce, obsahu odporúčanej literatúry, podrobnému popisu problému, aktuálnemu stavu riešenia a plánu práce do konca letného semestra

Článok

Článok je potrebné odovzdať podpísaný vašim vedúcim do konca zimného skúškového obdobia. Rozsah je určený na 5 strán v LNCS štýle. V tomto šlýle je napísaný aj návod na písanie článku od RNDr. Tomáša Horvátha, PhD.

Nejaké rady k písaniu článku:

 • Dôležitá je jasná formulácia problému hned v úvode. Povedzte jasne, čo je cieľom článku (resp. Vašej práce).
  • Skratky, ktoré používate musíte predtým vysvetliť alebo k nim uviesť potrebný zdroj, kde sú vysvetlené.
  • Pamätajte si, že dobrý obrázok alebo jasná definícia sú častokrát účinnejšie ako tony textu (samozrejme, obrázky alebo definície môžu byť krátko vysvetlené v texte).
 • Uvádzajte pseudokódy miesto zdrojákov. Je to čitatelnejsie aj pre neznalcov daného programovacieho jazyka a hlavne kratšie.
 • NEPÍŠTE ESEJ ALE VEDECKÝ ČLÁNOK! Napríklad nasledujúce vety nepatria do článku: Teraz programujem procedúru X a keď táto bude fungovať, tak zmeriam, za aký čas počíta. Ale predtým sa ešte zoznamujem s príkazmi Javy...
 • V závere má byť krátke zhrnutie článku a dosiahnutých výsledkov a vyhliadky/plány/možné smery budúcej práce v oblasti, ktorej sa práca venuje.
 • Pri literatúre uvádzajte všetky dostupné bibliografické údaje. Ak máte len autorov a názov, tak ostatné ľahko vygúglite.
 • Štandardom je písať prácu v množnom čísle (autorský plurál), napokon prácu robíte spoločne s vedúcim... alebo aspoň by to tak malo fungovať.

Webstránka o bakalárskej práci

Webstránka o práci by mala obsahovať hlavne:

 • názov práce
 • meno autora
 • meno vedúceho a prípadných konzultantov
 • ciele práce
 • odporúčanú a použitú literatúru (typicky pdf súbory ak nejde o pirátsku kópiu knihy) a linky na internetové zdroje
 • súbor prezentácie použitý na seminári
 • PDF článku vytvorenom na tomto seminári

Webstránka sa bude kontrolovať počas prezentácie a pri odovzdávaní článku.

Webové stránky bakalárskych prác:

Dôležité informácie