Semináre k bakalárskym záverečným prácam

Predmety Bzp1b Špeciálny seminár k záverečnej práci a PBS Prípravný seminár pre záverečnú prácu sú počas letného semestra 2011/2012 organizované ako spoločná rozvrhová akcia. Semináre sa konajú v stredy 8:55-10:25 v P/15.

Podmienky na zápočet pre PBS:

 • Prezentácia na seminári
 • Vytvorenie webstránky o bakalárskej práci
 • Dodržanie plánovaného času prezentácie
 • Esej v rozsahu 1 strany o motivácii k výberu témy bakalárskej práce (prečo som si tému vybral, čím je zaujímavá) do konca výučbovej časti semestra.
 • Čas na prezentáciu témy je 7-10 minút. Termín prezentácie je fixný. Ak niekto v daný termín nemôže prísť prezentovať, musí za seba nájsť náhradníka a vopred zmenu ohlásiť.
 • Cieľom prezentácie je:
  • ukázať, že máte vybranú tému a definované ciele práce,
  • stručne vysvetliť, akej oblasti sa práca týka,
  • ukázať, že rozumiete cieľom práce:
   • viete, ČO máte nerobiť (AKO presne dosiahnete ciele nie je v túto chvíľu dôležité, ale je fajn mať nejakú približnú predstavu),
   • viete, prečo dosiahnutie týchto cieľov je netriviálna úloha,
   • viete, aká je motivácia pre dosiahnutie týchto cieľov

Podmienky na zápočet pre Bzp1b:

 • Prezentácia na seminári
 • Napísanie 10-12 stranového článku a jeho zaslanie na ŠVK ktorá sa bude konať 26.4.2012, alebo jeho doručenie cvičiacemu do 26.4.2012.
 • Aktualizácia webstránky o bakalárskej práci
 • Dodržanie plánovaného času prezentácie

Aspoň 3/4 očakávaných účastí je povinné absolvovať.

Rozvrh práce počas semestra pre oba semináre

Tretiaci sa v prezentácii musia vyjadriť k cieľom práce, obsahu odporúčanej literatúry, podrobnému popisu problému, aktuálnemu stavu riešenia a plánu práce do konca letného semestra.

Druháci v prezentácii predstavujú zadanie práce, ciele, problém, ktorý budú riešiť a predstavu o postupe riešenia problému (postup riešenia nie je, že nainštalujem si MySQL a budem sa učiť JSP).

Článok (platí len pre Bzp1b)

Článok je potrebné odoslať na ŠVK, alebo do termínu ŠVK cvičiacemu. V prípade odovzdania cvičiacemu je potrebný podpis vášho vedúceho. Rozsah je určený na 10-12 strán v LNCS štýle. V tomto šlýle je napísaný aj návod na písanie článku od RNDr. Tomáša Horvátha, PhD. V prípade odoslania článku na ŠVK môže byť tento rozsah prekročený.

Nejaké rady k písaniu článku

 • Dôležitá je jasná formulácia problému hned v úvode. Povedzte jasne, čo je cieľom článku (resp. Vašej práce).
  • Skratky, ktoré používate musíte predtým vysvetliť alebo k nim uviesť potrebný zdroj, kde sú vysvetlené.
  • Pamätajte si, že dobrý obrázok alebo jasná definícia sú častokrát účinnejšie ako tony textu (samozrejme, obrázky alebo definície môžu byť krátko vysvetlené v texte).
 • Uvádzajte pseudokódy miesto zdrojákov. Je to čitatelnejsie aj pre neznalcov daného programovacieho jazyka a hlavne kratšie.
 • NEPÍŠTE ESEJ ALE VEDECKÝ ČLÁNOK! Napríklad nasledujúce vety nepatria do článku: Teraz programujem procedúru X a keď táto bude fungovať, tak zmeriam, za aký čas počíta. Ale predtým sa ešte zoznamujem s príkazmi Javy...
 • V závere má byť krátke zhrnutie článku a dosiahnutých výsledkov a plány do budúcnosti (dovolenka na Malorke alebo pozvanie Miss UPJŠ na rande môžete s kľudným srdcom vynechať).
 • Pri literatúre uvádzajte všetky dostupné bibliografické údaje. Ak máte len autorov a názov, tak ostatné ľahko vygúglite.
 • Ak budete písať v množnom čísle, nebude to na škodu (napokon prácu robíte spoločne s vedúcim... alebo aspoň by to tak malo fungovať),

Webstránka o bakalárskej práci

Webstránka o práci by mala obsahovať hlavne:

 • názov práce
 • meno autora
 • meno vedúceho a prípadných konzultantov
 • ciele práce
 • odporúčanú a použitú literatúru (typicky pdf súbory ak nejde o pirátsku kópiu knihy) a linky na internetové zdroje
 • súbor prezentácie použitý na seminári
 • PDF článku vytvorenom na tomto seminári

Webstránka sa bude kontrolovať počas prezentácie a pri odovzdávaní článku.

Dôležité informácie

Ako prezentovať

Archív